หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาคมพรีม่า
หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาคม
พรีม่า
บทบาทที่สำคัญของพรีม่าก็คือ ส่งเสริมให้สมาชิกนําความก้าวหน้าด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตยาที่มีคุณภาพมาช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยปฏิบัติตามหลักการทําธุรกิจสากลที่ถูกต้องตามจริยธรรม การร่วมมือเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมได้มากและรวดเร็ว โดยการเผยแพร่ความรู้ อบรมและสัมมนากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจในประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ดังปรัชญาของเราที่ว่า "นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”

เราสามารถแบ่งบทบาทของพรีม่า เป็นด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

การวิจัยและพัฒนายาคือภารกิจหลัก

สมาชิกพรีม่าล้วนมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนายาใหม่ ซึ่งทำขึ้นเพื่อ “หาหนทางที่ดีกว่าในการรักษาโรคและหาทางรักษาโรค ที่ยังรักษาไม่ได้ต่อไป” การวิจัยพัฒนายาใหม่เป็นสิ่งที่ซับซ้อน กินเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่ความเสี่ยงสูงมาก
แม้ว่าการรักษาโรคจะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันยังมีโรคที่รักษาไม่หายอยู่มาก เช่น มะเร็ง รวมทั้งเชื้อโรคที่เกิดการดื้อยาขึ้น เช่น เชื้อเอดส์ โรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก นักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องดิ้นรนทำความเข้าใจ หาสาเหตุของโรคภัยต่างๆ และหาหนทางรักษา การค้นคิดและพัฒนายาใหม่ๆ สำหรับรักษาโรคเหล่านี้มีความก้าวหน้า และสลับซับซ้อนขึ้นมาก
เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนชาติอื่นๆ พรีม่าจึงอุทิศตัวเพื่อที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในที่สุด
- อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง “การคิดค้นและพัฒนายานวัตกรรม” เพิ่มเติมได้ที่นี่

ยึดมั่นในหลักปฏิบัติสากล

พรีม่า พรีม่า
การเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ในระดับนานาชาติอย่าง IFPMA และ WSMI ได้มีส่วนช่วยให้สมาชิกของพรีม่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ในเรื่องข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าต่างๆ ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ของโลก นอกจากนั้นองค์กรสากลเหล่านี้ยังเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ทางด้านจริยธรรมต่างๆ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า พรีม่าและบริษัทสมาชิกของพรีม่านั้นจะนำหลักปฏิบัติคุณภาพระดับสากลมาช่วยให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอน
หนึ่งในหลักเกณฑ์สากลที่พรีม่านำมาปฏิบัติก็คือ “หลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาดของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่พรีม่าและบริษัทสมาชิก ได้นำมาปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนานกว่า 20 ปีมาแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทําการตลาดผลิตภัณฑ์ยาได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
พรีม่าได้เริ่ม “โครงการ MRAP” ซึ่งเป็น โครงการที่จะรับรองผู้แทนเวชภัณฑ์ที่มีความเข้าใจและความรู้ ในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ หลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของผู้แทนเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทยด้วยในภาพรวม
พรีม่า พรีม่า

ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

พรีม่า
การวิจัยยาใหม่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยมากกว่าสิบปี และมีค่าใช้จ่ายมากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ มียาจำนวนน้อยเพียง 1 ใน 10,000 โมเลกุลที่จะผ่านการวิจัยจนออกมาเป็นยาใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ การที่บริษัทผลิตยานวัตกรรมกล้าและสามารถลงทุนในระยะยาวขนาดนี้ได้ ก็เพราะว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองการวิจัยอยู่ รัฐบาลนานาชาติรวมทั้งไทยตกลงร่วมกันให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลงทุน และชดเชยความเสี่ยงของการลงทุนเงิน และเวลาอย่างมหาศาลในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆ ออกมา “ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันที่จูงใจ ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและมีการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”
ด้วยความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสําคัญ ในการนําประเทศและสังคมไทยสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ พรีม่าจึงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลากรทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รวมไปถึงองค์กรภาครัฐต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อที่จะสนับสนุนความเข้าใจที่ถูกต้อง ความสำคัญรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ยึดมั่นในคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย พรีม่า มีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนกลับสู่สังคมโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

ด้านการช่วยเหลือสังคมไทย

พรีม่า

- บริจาคยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น สึนามิ อุทกภัย และในโอกาสอื่นๆ เช่น หน่วยแพทย์ของโครงการในพระราชดำริ สภากาชาด Thai-Muslim Hajji Mission
- ร่วมกับองค์กรจากภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
- ให้เงินทุนในการวิจัยในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติในด้าน Pharmacoepidemiology ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านการศึกษาและการอบรม

พรีม่า

- ทิศทางยาในอนาคตและการพัฒนา
- จัดประชุมต่างๆ เช่น WSMI Asia / Pacific Regional Meetings – Responsible Self- Medication to Improve Health Care
- การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรับรองคุณภาพ
- Pharmaceutical Harmonization Trends: ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เช่น WHO, ICH และ ASEAN
- สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทั่วไป

การพัฒนาด้านเทคนิค

พรีม่า

- มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ GMP (Good Manufacturing Practices), GCP (Good Clinical Practices), GLP (Good Laboratory Practices), GPP (Good Pharmacy Practices), GDP (Good Distribution Practices) และ Good Marketing Practices
- แนะนำแนวทางการรายงานการใช้ยาให้ปลอดภัยตามมาตรฐานของ GCP (Good Clinical Practices)
- การประชุม Thailand Pharma Forum: Mitigating the Challenges of Change and Capitalizing on Pharmaceutical Market Trends ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- การประชุม Pharmacogenetics: International Trends and Opportunities for Thailand ร่วมกับกรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แผนกวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
- การประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านกลไกการเงินด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
- สนับสนุนการก่อตั้งและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชมรมผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
- สัมมนาเรื่องการต่อต้านยาปลอม โดยร่วมมือกับ Japan Pharmaceutical Manufacturers Association และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- เสนอกรณีศึกษาให้กับโครงการอบรมในภูมิภาคเรื่องการต่อต้านการปลอมแปลงของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าวให้กับสมาชิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมผ่านรายการ ล้ำยุค... เรื่องสุขภาพ ทางสถานี วิทยุ จส.100 และเว็บไซต์ของพรีม่า
- ริเริ่มโครงการรับรองมาตรฐานผู้แทนเวชภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้แทนเวชภัณฑ์ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งเชิงวิชาการ จริยธรรม และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมยาจากการวิจัย
- สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของพรีม่าได้ที่นี่