Health Knowledge Zone
  print 
  นวัตกรรมการคุมกำเนิด ตอนที่ 1 Bookmark and Share

สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะมีบุตรหรือมีบุตรมา กพอแล้ว รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ หน.หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพูดถึง ชนิดและวิธีการของการคุมกำเนิด เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละคน พร้อมทั้งข้อระวังที่ควรรู้
- ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th


Back

Comment

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook