Health Knowledge Zone
  print 
  โรคสมองเสื่อม ตอนที่ 1 Bookmark and Share

สมองเสื่อม เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะมีวิธีการป้องกันหรือถ้าเป็นแล้ว จะมีทางรักษาได้หรือไม่
ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ หน.สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะบอกถึงสาเหตุการเกิด พร้อมทั้งวิธีการป้องกันและรักษาให้ทราบ
- ร่วมเสริมสร้างความรู้โดย PReMA : นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า - http://www.prema.or.th


Back

Comment

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook