PReMA Projects & Activities
  print 
  ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีในร้านยา? Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 23 มิย. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100   

       

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

ภก.ภิญโญ รุจิจนากุล

กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีในร้านยา?

       ร้านยาเป็นสถานบริการสุขภาพในการให้บริการจำหน่ายยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในการรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นและอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ประชาชนควรรับรู้และตระหนักในการเข้าไปรับบริการในร้านยา เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี มีประโยชน์อย่างครบถ้วน ซึ่งรายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่าในครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง “ประชาชนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีในร้านยา” กับภก.ภิญโญ รุจิจนากุล กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเข้าไปในร้านยา

       เนื่องจากร้านยาในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นประชาชนทั่วไปควรเลือกเข้าไปใช้บริการในร้านยาที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านยาที่มีเภสัชกรประจำร้านให้บริการอยู่ตลอดเวลา หรือหากเป็นไปได้ควรเลือกเข้าไปใช้บริการในร้านยาคุณภาพ นอกจากนั้นประชาชนยังควรรู้จักใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้บริโภคของตนเองโดยการสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากเภสัชกรประจำร้าน เช่น ถามว่ายาที่ได้รับเป็นยาอะไร มีวิธีใช้อย่างไร มีข้อควรระวังอย่างไร หรือหากมีโรคประจำตัวและรับประทานยาตัวอื่นอยู่แล้ว ก็ต้องถามว่ายาที่เภสัชกรร้านยาจ่ายให้ใหม่ มีผลกระทบอะไรต่อยาที่ใช้อยู่ประจำหรือไม่ รวมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไปรับบริการที่ร้านยา เช่น หากไปซื้อยาให้ผู้อื่น ก็จะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยว่ามีอาการอย่างไร ป่วยมานานเพียงใด มีประวัติการแพ้ยาหรือไม่ และแจ้งให้เภสัชกรทราบ เพื่อที่เภสัชกรจะได้ตัดสินใจเลือกยาให้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป หรือในกรณีที่จะซื้อยาตัวเดิมไปใช้ ก็ควรนำตัวอย่างหรือซองยาติดตัวมาให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องด้วย

เมื่อใดที่ควรเข้าไปรับบริการในร้านยา?

       ผู้ป่วยควรต้องประเมินอาการป่วยของตนเองในเบื้องต้นก่อนว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หากรุนแรงมากก็ควรรีบไปโรงพยาบาล แต่หากมีไข้ และไข้ไม่สูงมาก ก็สามารถที่จะซื้อยาลดไข้มารับประทานแล้วพักผ่อนให้เพียงพอ แต่หากรับประทานยาแล้วอาการยังไม่ทุเลาลง ก็ควรจะไปพบแพทย์ หรือหากยังไม่สะดวกไปพบแพทย์ก็สามารถที่จะกลับไปขอรับคำปรึกษาที่ร้านยาว่าอาการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไปหรือไม่ หากจำเป็นร้านยาก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ต่อไป แต่หากอาการไม่รุนแรง เภสัชกรก็อาจจะแนะนำยาให้ไปรับประทานก่อน รวมถึงแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นร้านยาใดเป็นร้านยาคุณภาพ?

       ปัจจุบันร้านยาคุณภาพยังมีไม่มาก โดยทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ 500 ร้าน ซึ่งสำหรับร้านยาคุณภาพจะมีป้ายซึ่งเขียนว่า “ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม” ติดเอาไว้อย่างชัดเจน โดยร้านยาคุณภาพเป็นร้านยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวคือร้านยานั้นต้องมีเภสัชกรอยู่ให้บริการตลอดเวลา เป็นร้านที่รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดยาเป็นหมวดหมู่ มีกระบวนการในการคัดเลือกยา จัดเก็บยาที่ดี มีระบบการป้องกันยาหมดอายุ รวมถึงมีกระบวนการในการซักประวัติผู้ป่วย มีการแนะนำการใช้ยา และการให้ความรู้อื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

ร้านยาธรรมดา จะเป็นร้านยาคุณภาพได้อย่างไร?

       สำหรับร้านยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพ จะต้องประเมินตนเองก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่ มีเภสัชกรให้บริการตลอดเวลาหรือไม่ หากมีความพร้อมก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพได้ที่สภาเภสัชกรรม หลังจากนั้นก็จะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจากสภาเภสัชกรรมเพื่อรับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพต่อไป

บริการด้านสุขภาพในร้านยา

       บริการด้านสุขภาพในร้านยามีหลายรูปแบบ แล้วแต่ความพร้อมของร้านที่จะให้บริการ แต่ในเบื้องต้น ผู้เข้ามารับบริการก็สามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาในเรื่องการใช้ยาได้ แม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยามาจากโรงพยาบาลแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ รวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพทั่วไป นอกจากนั้นในบางร้านก็อาจจะมีกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมถึงกิจกรรมที่จะลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการให้บริการเหล่านี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

       ในการเข้าไปใช้บริการจากร้านยา ผู้รับบริการควรมีความรอบคอบ ก่อนออกจากร้านยา หากมีข้อสงสัยควรสอบถามเภสัชกรให้ชัดเจนก่อน เพราะบางครั้งผู้รับบริการอาจจะรีบร้อนซื้อยา หรือซื้อยาตามที่มีการโฆษณา ดังนั้นอาจจะได้ยาที่ไม่ตรงกับโรค ผู้รับบริการจึงควรซักถามเภสัชกรให้แน่ใจว่ายาที่ได้รับไปถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เพื่อป้องกันอันตรายและการเสียโอกาสในการรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยนั่นเอง

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook