PReMA Projects & Activities
  print 
  มุมมองใหม่เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 25 กพ. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

คุณชุติกร พูลทรัพย์ หรือ “คุณชมพู่”

ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มุมมองใหม่เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

       ทุกวันเสาร์สิ้นเดือน เป็นเช่นเคยที่ทางรายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่า จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยมีกำลังใจเป็นส่วนสำคัญในการดูแล ซึ่งในครั้งนี้ทางรายการได้พูดคุยกับ คุณชุติกร พูลทรัพย์ หรือ “คุณชมพู่” ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคุณปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกี่ยวกับการทำงานของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในนามของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ธาลัสซีเมีย...ถึงจะร้าย แต่ก็ไม่น่ากลัว

       คุณปัญญวีร์ เริ่มต้นให้ข้อมูลว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรม โดยคนไข้จะมียีนที่ได้รับจากบิดา มารดาซึ่งทำให้การผลิตเม็ดเลือดมีปัญหา และโรคนี้จะมีตั้งแต่ภาวะรุนแรง โดยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจยังดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ประกอบกับผู้ป่วยดูแลตนเองเป็นอย่างดี ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียก็จะมีคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตได้เหมือนบุคคลทั่วไป

ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

       คุณปัญญวีร์ เล่าต่อไปอีกว่า ในส่วนของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดยทางชมรมมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากมาย ทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียด้วยกันเอง ซึ่งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้นขึ้นจากความเอื้ออาทรที่แพทย์มีต่อผู้ป่วย โดยแพทย์ไม่ได้ดูแลรักษาคนไข้เฉพาะในส่วนของตัวโรค แต่จะซักถาม พูดคุย เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร รวมไปจนถึงปัญหาของครอบครัว ซึ่งในที่สุดการสื่อสารก็นำไปสู่มิตรภาพ และแพทย์ก็ได้แนะนำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียเหมือนกันได้พูดคุยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การสนับสนุน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 ก็ได้มีการจัดตั้งเป็นชมรม และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ช่วยในการประสานงาน แต่เมื่อผ่านพ้นไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของชมรมก็ได้บริหารงานภายในชมรมด้วยตนเอง

กิจกรรมดี ๆ เพื่อเพื่อนผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

       คุณชมพู่ ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า ปัจจุบันสมาชิกของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยธาลัสซีเมียร่วมกันหลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนาในต่างจังหวัด และการร่วมงานธาลัสซีเมียโลก ซึ่งมีโรงพยาบาล 4  แห่ง คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และสมาชิกในชมรมยังได้รับเชิญไปถ่ายททอดประสบการณ์เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจด้วย
       นอกจากกิจกรรมในชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ปัจจุบันคุณชมพู่ ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน ชมรมธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ด้วยซึ่งขณะนี้กำลังมีความร่วมมือกับมูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในการจัดลงทะเบียนผู้ป่วยธาลัสซีเมียทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาตามมาตรฐานการรักษาของประเทศต่อไป

การรวมตัวกันเป็นชมรม....มีข้อดีอย่างไร?

      คุณปัญญวีร์ แสดงความคิดเห็นว่า การรวมตัวของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยมีกลุ่มเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจต่อโรคที่ตนเองเป็นมากขึ้นแล้ว ผู้ป่วยยังได้มีมีโอกาสแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีงานเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญคือ ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังเป็นแม่แบบของหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจการรวมตัวกันในลักษณะนี้ด้วย
       ด้าน คุณชมพู่ กล่าวเสริมว่า การจัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เพราะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยกล้าที่จะพูดคุยกัน และกล้าที่จะซักถามแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ยอมรับตนเองว่าป่วย และยอมรับการรักษามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพเช่นเดียวกับคนปรกติ ซึ่งหากได้รับการดูแลที่ดี ก็จะสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อีกมากมาย  
       สำหรับผู้ที่สนใจ อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียร์ สมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนผู้ป่วย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9045-7538 หรือ คุณนุชจรี ชีวเกษมกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-6588-2614 ในวัน-เวลาราชการ

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook