กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
11 พฤษภาคม 2552
โครงการรับรองผู้แทนเวชภัณฑ์ (MRAP) มีจุดมุ่งหมายที่จะให้การรับรองอย่างเป็นทางการแก่ ผู้แทนเวชภัณฑ์ของบริษัทที่มีฐานวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ ในประเทศไทย โครงการรับรองผู้แทนเวชภัณฑ์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนการฝึกอบรมที่แต่ละบริษัทสมาชิกดำเนินการอยู่ แต่ดำเนินการขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและความรู้ในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ หลักเกณฑ์ทางการขายและการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทยด้วยในภาพรวม
more detail