PReMA Projects & Activities
  print 
  “อะไรจะเกิดขึ้น... หากต้องใช้เงินเป็นตัวกำหนดการรักษาผู้ป่วย” Bookmark and Share

วันเสาร์ที่  3 ธ.ค.  เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ   

หัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

“อะไรจะเกิดขึ้น... หากต้องใช้เงินเป็นตัวกำหนดการรักษาผู้ป่วย”

       โรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน โดยไม่เลือกเพศ วัย หรือแม้แต่ฐานะ และเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องการก็คือได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อะไรจะเกิดขึ้น หากผู้ป่วยถูกจำกัดการเข้าถึงการรักษาด้วยจำนวนเงิน รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก นพ.วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “อะไรจะเกิดขึ้น... หากต้องใช้เงินเป็นตัวกำหนดการรักษาผู้ป่วย”

ฉายภาพปัญหาการเข้าถึงยาคุณภาพ

       ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการรักษาโรคมะเร็งที่ทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น พร้อม ๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลข้างเคียงจากยาน้อยลง และใช้ชีวิตได้เหมือนคนปรกติ แต่ปัญหาที่ตามมาจากนวัตกรรมที่ก้าวหน้าก็คือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และบางครั้งยานวัตกรรมเหล่านั้นก็อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยหลายคนที่ไม่สามารรถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ไม่สามารถเข้าถึงยาเหล่านั้นได้ จึงเสียโอกาสในการรักษาไป ซึ่งหากประเทศไทยยังคงมีนโยบายใช้เงินเป็นตัวตั้งในการกำหนดการรักษาแบบนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากยานวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ด้วย ซึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้น หากไม่ได้รับการรักษาที่ดี ก็ย่อมหมายถึงชีวิตของผู้ป่วยนั่นเอง

แนวทางการแก้ไขปัญหา

       ในการรักษาผู้ป่วยควรจะเริ่มต้นให้การรักษาด้วยวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษา และแม้ว่านวัตกรรมในการรักษาจะก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนระเบียบราชการของประเทศไทยก้าวไม่ทันนวัตกรรมในการรักษาเหล่านั้น ปัจจุบันสิทธิของระบบสุขภาพต่าง ๆ  ทั้งระบบสวัสดิการข้าราชากร ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน บางครั้งก็ไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยยานวัตกรรม ซึ่งมักอยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หากผู้ป่วยต้องการใช้ยาเหล่านี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและบางรายก็แบกรับไม่ไหว ดังนั้นหากมีการจัดตั้งพระราชบัญญัติสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น โดยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยลง โดยอาจจะให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการจ่ายด้วย และมีการทำสัญญากับภาคเอกชนในการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยจ่ายเงินซื้อยาใช้ 3 เดือน ภาคเอกชนแถมให้ 9 เดือน ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ชีวิตของผู้ป่วยก็จะยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ทุกอย่างจะดีขึ้นได้...ต้องอาศัยความร่วมมือ

       แน่นอนว่าการมีระบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรัง น่าจะเป็นทางออกที่ช่วยผู้ป่วยในระยะแรกได้ อย่างไรก็ตามการที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ คงต้องอาศัยพลังจากความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน แพทย์ และผู้ป่วย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั่นเอง

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook