PReMA Projects & Activities
  print 
  ร่างกายแข็งแรง ชีวีสดใส ใช้ยาเหมาะสม Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 28 มค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

พลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์

กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมนายทหารนอกราชการ และกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

ร่างกายแข็งแรง ชีวีสดใส ใช้ยาเหมาะสม

       สำหรับการดูแลสุขภาพ หากรอให้ป่วยเสียก่อน แล้วค่อยหันมาใส่ใจบางครั้งอาจจะสายเกินไป ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปรกติได้ และต้องเสียเงินทองไปกับการรักษา เป็นภาระของแพทย์และคนในครอบครัว รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วง สุขภาพดีกับพรีม่า ในครั้งนี้จึงได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูและสุขภาพทั้งเชิงรับและเชิงรุก และการเป็นผู้ป่วยที่ฉลาด โดยได้ร่วมพูดคุยกับพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์  กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมนายทหารนอกราชการ และกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย

การดูแลสุขภาพแบบ “สร้างนำซ่อม”

       สำหรับการดูแลสุขภาพแบบ “สร้างนำซ่อม” ขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดอย่างง่าย ๆ โดยใช้หลัก 5 อ คือ อารมณ์ดี ออกกำลัง รับประทานอาหาร อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี และ อุจจาระอย่างเหมาะสม

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย

       หากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ควรทำก็คือสังเกตอาการของตนเอง และไปพบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการป่วยให้พบ จะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด หากสาเหตุเกิดจากตนเอง เช่น ไอ เพราะสูบบุหรี่ ตับไม่ดีเพราะดื่มสุรา ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยงดสูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา

สุขภาพจะดีได้ ต้องพึ่งตนเองด้วย

       ในการดูแลรักษาโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยร่วมกัน โดยเมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ ควรจะแจ้งอาการ ประวัติการใช้ยา รวมทั้งประวัติการแพ้ยาให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด และในการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับว่าแพทย์วินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์โรคได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องจ่ายยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย นอกจากนั้นผู้ป่วยก็จะต้องให้ความร่วมมือในการรักษาโดยการใช้ยาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ถูกขนาด ถูกเวลา ที่แพทย์กำหนด  รวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ด้วย การรักษาจึงจะได้ผลที่ดี 
       ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไปซื้อยาตามร้านยามาใช้เอง สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือการสังเกตดูวันหมดอายุของยาที่ข้างซองหรือข้างกล่องยา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและการรักษาที่ได้ผล

สิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทยในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพอยู่  3 ระบบ คือ
       - ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งงบประมาณเป็นแบบปลายเปิด
       - ระบบประกันสังคม ซึ่งงบประมาณเป็นแบบปลายปิด
       - ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณเป็นแบบปลายปิด
       ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณประมาณ 3.5 % ของ GDP เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียมีค่าใช้จ่ายในด้านนี้อยู่ประมาณ 7 % ของ GDP และองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนขั้นต่ำควรจะอยู่ที่ 5 % ของ GDP
       สำหรับงบประมาณที่ประเทศไทยมีการจัดสรรเอาไว้เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอาจจะเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงมาก แต่เนื่องจากสุขภาพของคนเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ประกอบกับในปัจจุบันนวัตกรรมต่าง ๆ ก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น การลงทุนเกี่ยวกับชีวิตจึงสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นงบประมาณสำหรับการรักษาพยาบาลจึงควรเป็นงบประมาณแบบหลายเปิด คือจ่ายตามจริง และมีคุณภาพ

สิทธิของประชาชน ในการได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ

       สิทธิในด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นนโยบายของรัฐที่มอบต่อมาให้ทางสถาบันที่ทำการรักษาประชาชน ซึ่งตามจรรยาบรรณของแพทย์ย่อมต้องการรักษาผู้ป่วยให้หายทุกราย แต่หากรัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรักษาก็จะถูกจำกัดตามงบประมาณไปด้วย ซึ่งหากไม่มีการจำกัดงบประมาณ ทุกคนในประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาอย่างดีและเท่าเทียมกันหมด
       ในการดูแลสุขภาพของประชาชน รัฐควรจะเน้นในเรื่องการป้องกันเพิ่มขึ้น เพราะในขณะนี้โรคบางโรคสามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีน เช่น โรคตับ  ไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชน การดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากเกิดอาการเจ็บป่วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ และหากมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในบ้าน ก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์นเรนทร หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ตลอด 24 ชม.

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ สัมมนา...“ร่างกายแข็งแรง ชีวีสดใส ใช้ยาเหมาะสม”

       สำหรับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ทางสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ร่างกายแข็งแรง ชีวีสดใส ใช้ยาเหมาะสม”ขึ้น เพื่อร่วมกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่พอดีของความต้องการทั้งในส่วนของผู้ใช้ยา และผู้ให้ยา อันจะนำไปสู่คุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด และจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเสนอต่อทางรัฐบาลเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายต่อไป

Back

Comment

Lumyuk Audio Clips

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

PReMA on Twitter

PReMA on Facebook