กิจกรรมและโครงการของสมาคมพรีม่า
  print 
  ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย...ศูนย์กลางความหวังและกำลังใจ Bookmark and Share

วันเสาร์ที่ 29 ธค. เวลา 14:15 – 14:30 น. ทางวิทยุ จ.ส. 100  

      

รายการ :    “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)
วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.

คุณจักร-จาคี ฉายปิติศิริ

ประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย

ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย...ศูนย์กลางความหวังและกำลังใจ

       สำหรับรายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่าในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ซึ่งได้มีส่วนในการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ เพื่อร่วมแบ่งปันความหวังและกำลังใจผ่านทางรายการเป็นประจำทุกวันเสาร์สิ้นเดือน โดยได้รับเกียรติจากคุณจักร-จาคี ฉายปิติศิริ ประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย และป้าหนู – รัชนี แมนเมธี รองประธานชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย มาร่วมให้ข้อมูล

จุดเริ่มต้นของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย

       ในปลายปีพ.ศ.2552 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ “จากใจที่ยังไม่สิ้นหวัง” เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำลังใจของผู้ป่วยในการก้าวข้ามผ่านโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งมีผู้สนใจเขียนเรียงความส่งเข้าไปประกวดเป็นจำนวนมาก และในปีพ.ศ.2553 ผู้เขียนเรียงความจำนวนหนึ่งก็ได้มารวมตัวกันก่อตั้งชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย เพื่อร่วมกันทำงานจิตอาสาใจการแบ่งปันความหวังและกำลังใจให้กันและกันภายในชมรม รวมทั้งแบ่งปันความหวังและกำลังใจนั้นไปยังคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย

ศูนย์กลางความหวังและกำลังใจ

       สมาชิกของชมรมชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ประกอบไปด้วยผู้ป่วยและผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมาก่อน ซึ่งบางท่านได้ทำงานจิตอาสาในชมรมที่เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยโรคนั้น ๆ อยู่แล้ว และได้มารวมตัวกันในชมรมชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย เพื่อกระจายความหวังและกำลังใจไปยังผู้ป่วยหรือผู้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังต่อไปอีกทอดหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย

       วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ได้แก่
       1. ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย
       2. ให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
       3. ทำให้ประชาชนรู้สิทธิในการดูแลสุขภาพของตนเอง
       4. เป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ป่วย

กิจกรรมดี ๆ ในการสร้างความหวังและกำลังใจ

       เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทางชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมใน 3 หมวดคือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวโรค ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิการเข้ารับการรักษา และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและการให้กำลังใจ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทางชมรมได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วมากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย นักเรียน และสถานสงเคราะห์ การจัดสัมมนา การจัดทำวารสารสายใยความหวัง การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ จัดนิทรรศการ รับปรึกษาเรื่องโรคและปัญหาต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้เข้าชมรม การจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา นิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การเดินทางไปร่วมการประชุมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น Thailand Healthcare Summit

การเติบโตของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย

       ปัจจุบันชมรมสายใยความหวังผู้ป่วยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน และมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน นอกจากนั้นกิจกรรมที่จัดทำออกไปสู่สังคมยังเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย 

ความสำคัญของความหวังและกำลังใจ

       ความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องทำสิ่งที่ยาก ๆ หรือผู้ที่กำลังเจ็บป่วย ซึ่งสำหรับผู้ป่วย นอกจากจะต้องอาศัยบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพกายแล้ว ที่สำคัญและจำเป็นไม่แพ้กันก็คือการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วย โดยในการฟื้นฟูผู้ป่วยต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ 4 ประการ ได้แก่
       1. ความหวังว่าจะหายป่วย
       2. กำลังใจที่จะรับการบำบัดรักษา
       3. มีเป้าหมายว่าเมื่อหายป่วยแล้วจะเกิดผลดีต่อตนเองอย่างไร
       4. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้หายป่วย
       กำลังใจที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวข้ามผ่านความเจ็บป่วยไปได้ต้องมาจากผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะหากผู้ป่วยปิดกั้นตนเอง ไม่ว่าผู้อื่นจะให้กำลังใจมากมายเท่าใด ก็จะไม่ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหลักการสำคัญของการก้าวผ่านความเจ็บป่วยจึงได้แก่การทำให้ผู้ป่วยสร้างพลังใจให้ตนเองได้ก่อน
       สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับกำลังใจจากชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย ในเบื้องต้นสามารรถเข้าไปค้นหาข้อมูลของทางชมรมรวมทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ดี ๆ ในก้าวผ่านพ้นโรคร้ายต่าง ๆ ได้ที่ www.saiyai.net หรือทางเฟสบุ๊คของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย สามารถติดต่อได้ที่ผู้จัดการชมรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 84550 2020 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์

ย้อนกลับ

Comment

ฟังคลิปเสียงล้ำยุคเรื่องสุขภาพ

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

พรีม่าบน Twitter

พรีม่าบน Facebook