บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาทที่สำคัญของพรีม่าก็คือ ส่งเสริมให้สมาชิกนําความก้าวหน้าด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตยาที่มีคุณภาพมาช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยปฏิบัติตามหลักการทําธุรกิจสากลที่ถูกต้องตามจริยธรรม การร่วมมือเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมได้มากและรวดเร็ว โดยการเผยแพร่ความรู้ อบรมและสัมมนากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจในประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ดังปรัชญาของเราที่ว่า ”นวัตกรรมยา เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า”

การวิจัยและพัฒนายาคือภารกิจหลัก

สมาชิกพรีม่าล้วนมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนายาใหม่ ซึ่งทำขึ้นเพื่อ “หาหนทางที่ดีกว่าในการรักษาโรคและหาทางรักษาโรค ที่ยังรักษาไม่ได้ต่อไป” การวิจัยพัฒนายาใหม่เป็นสิ่งที่ซับซ้อน กินเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่ความเสี่ยงสูงมาก แม้ว่าการรักษาโรคจะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันยังมีโรคที่รักษาไม่หายอยู่มาก เช่น มะเร็ง รวมทั้งเชื้อโรคที่เกิดการดื้อยาขึ้น เช่น เชื้อเอดส์ โรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก นักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องดิ้นรนทำความเข้าใจ หาสาเหตุของโรคภัยต่างๆ และหาหนทางรักษา การค้นคิดและพัฒนายาใหม่ๆ สำหรับรักษาโรคเหล่านี้มีความก้าวหน้า และสลับซับซ้อนขึ้นมาก เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนชาติอื่นๆ พรีม่าจึงอุทิศตัวเพื่อที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในที่สุด