สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)

408/85 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน,

สามเสนใน, พญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทร : (02) 619-0232-6

โทรสาร : (02) 619-0237

อีเมล : office@prema.or.th

เว็บไซต์ : www.prema.or.th