นวัตกรรมยา

• นวัตกรรมยาเป็นเรื่องซับซ้อน ต้องระดมความคิดอย่างมาก อีกทั้งมีกระบวนการที่ไม่แน่นอนและเปราะบาง จึงจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญหลายฝ่าย รวมทั้งความหลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มา

• กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่ประสบความสำเร็จจะต้องใช้เวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการนำความคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านขั้นตอนการค้นพบ วิจัยทางคลินิก ไปจนถึงการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จนสามารถไปถึงมือผู้ป่วยได้

• ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนายาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีข้อกำหนดจากทั้งภาครัฐและความต้องการการทำวิจัยทางคลินิกที่มากขึ้นเพื่อสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆได้