โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและความท้าทายด้านสุขภาพ

ในปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-Communicable diseases (NCDs) ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของระบบการสาธารณสุขของไทย จากข้อมูลของ WHO พบว่ากลุ่มโรคNCDs ได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 60 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งได้แก่การเสียชีวิตจากโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จากข้อมูลของประเทศไทยพบว่าอุบัติการณ์ของโรคนี้ในคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี ซึ่งหากยังไม่มีมาตรการช่วยควบคุมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรค ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศได้

เพื่อที่จะสามารถลดอุบัติการณ์ของกลุ่มโรค NCDs ในภาพรวมได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นในระดับส่วนบุคคล ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะทำความเข้าใจการรับรู้ของคนไทยในเรื่องการดูแลสุขภาพและปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการเกิดโรค ซึ่งเมื่อเข้าใจพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็จะทำให้สามารถพัฒนามาตรการในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพได้ มีตัวเลขประมาณการว่ากว่าร้อยละ 50 ของอัตราการเสียชีวิตและพิการที่สืบเนื่องมาจากโรค NCDs สามารถป้องกันได้ ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ให้ได้เข้ามาร่วมกันในการทำกิจกรรมเพื่อการป้องกันโรค การช่วยกำจัดปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรค ซึ่งท้ายที่สุดผลลัพธ์จะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่เพียงสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยแต่ละคนเท่านั้น หากแต่จะนำไปสู่การลดงบประมาณในการรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องจากกลุ่มโรค NCDs ในอนาคตได้


Neglected Tropical Disease: NTDs

Health is wealth. Nowhere is this more poignantly evident than in areas where NTDs are present and impede economic development. Taking steps to reduce the toll of NTDs takes long-term and wide-ranging commitment from governments, civil society and business. The research-based biopharmaceutical industry has stepped up to the plate, not only with historic levels of drug donations, but also with long-term commitment to R&D. The 100-plus active research projects for NTDs, and growing year-on-year research funding in this area, are boosting innovation to combat NTDs.

How is pharma contributing to the global fight against NTDs?
  • The industry was among original signatories to the London Declaration, pledging support to control or eliminate the ten NTDs responsible for more than 90% of the global NTD burden by 2020. IFPMA is presenting its progress report to stakeholders at the WHO NTD Summit, 19-22 April 2017.
  • The industry contributes to the WHO Roadmap on NTDs through a wide range of activities: through R&D of new treatments, donation of existing treatments, and capacity building.
  • The industry is delivering on its promise of 14 billion donated treatments ($17.8bn of drug donations) over 10 years. In 2015 alone, an estimated 1.5 billion treatments have been distributed (that’s around 50 treatments every second!).
  • IFPMA companies are also engaged in over 40 partnerships to strengthen health system capacities and improve public awareness on disease prevention - see IFPMA Health Partnerships Directory.

Read more...


Infographic

What do the results of the NTD R&D report show?
  • There has been considerable progress in new technologies, including medicines, vaccines, diagnostics and pesticides, to combat NTDs. The industry is engaged in 109 active R&D projects for NTDs.
  • There have been recent breakthroughs in Dengue, Soil-transmitted helminthiases and Lymphatic filariasis. Nearing the end of what is on average a 10-15 year R&D process, IFPMA member companies and their partners are approaching additional imminent breakthroughs in American Trypanosomiasis (Chagas), dengue, Human African trypanosomiasis (sleeping sickness), lymphatic filariasis, rabies, and trachoma.
  • To ensure that new generations of improved treatments and interventions are discovered, despite low commercial incentives in the area of NTDs, the industry engages in a variety of innovative research models, such as PDPs. 90% of active programs are collaborative efforts with over 50 organizations.

How are industry commitments to R&D part of a holistic approach on global health?
  • G-FINDER 2016 shows the pharmaceutical industry is contributing USD 471 m to neglected disease R&D (NTDs as well as TB, HIV, malaria, Ebola, etc,), and is the only sector to have recorded year-on-year growth for the last four years (compared to public and philanthropic sectors).
  • The ATM Index has also shown that increasingly, the R&D investments made by innovative biopharmaceutical companies is linked to programs that ensure patients receive the treatments as soon as is possible and are affordable.
  • Towards wider efforts to control the spread of emerging infectious diseases, the industry has recently contributed to combatting AMR (Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance, Jan 2016) and defending against future pandemics (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Jan 2017).

ความรู้เรื่องโรคและยาทั่วไปโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์