รายการ : “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ”

ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุ จส. 100 (FM 100 MHz.)

วัน และ เวลาออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 14:15 น. – 14:30 น.พลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์

ผู้ประสานงานชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ กรรมการบริหารสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย และสมาคมนายทหารนอกราชการ

การดูแลสุขภาพกายและใจของข้าราชการไทย

ประเทศต่าง ๆ จะมีรูปแบบโครงสร้างในการดูแลสุขภาพของประชาชนแตกต่างกันออกไป ซึ่งสำหรับประชากรไทย 64 ล้านคน นอกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมสำหรับประชาชนทั่วไปและพนักงานของภาคเอกชนแล้ว ก็ยังมีระบบสวัสดิการข้าราชการซึ่งครอบคลุมข้าราชการประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้ รายการ “ล้ำยุคเรื่องสุขภาพ” ช่วงสุขภาพดีกับพรีม่า ได้รับเกียรติจากพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ ผู้ประสานงานชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ กรรมการบริหารสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย และสมาคมนายทหารนอกราชการ มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภายและสุขภาพใจของข้าราชการ

ภาพรวมสวัสดิการข้าราชการไทย

นอกจากข้าราชการประมาณ 2 ล้านคนแล้ว ระบบสวัสดิการข้าราชการยังครอบคลุมครอบครัวของข้าราชการไทยอีกประมาณ 3 ล้านคนด้วย โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยดูแลทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่น ๆ ของข้าราชการ ทั้งนี้เนื่องจากฐานเงินเดือนของข้าราชการน้อยกว่าภาคเอกชน และบางรายอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะต้องไปประจำตำแหน่งตามที่ทางราชการกำหนด นอกจากนั้นข้าราชการในบางหน่วยงานยังต้องโยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจในต่างพื้นที่บ่อย ๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงเข้ามาดูแลในส่วนของสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ข้าราชการ เช่น บ้านพักข้าราชการ รวมทั้งทำให้ข้าราชการอุ่นใจว่าหากมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวที่อยู่ห่างไกล บุคคลในครอบครัวเหล่านั้นก็สามารถที่จะไปรับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัดภาครัฐได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

ชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ

แผนงานของชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ได้แก่การทำกิจกรรมทางสังคมเมื่อได้รับการร้องขอในลักษณะของจิตอาสา โดยทางชมรมจะเน้นการดูแลข้าราชการบำนาญ ซึ่งข้าราชการบำนาญนั้นยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ แต่ไม่มีสิทธิในเรื่องของบ้านพัก ขณะเดียวกันก็ได้รับเงินเดือนน้อยลงกว่าตอนเป็นข้าราชการประจำ และเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงการคลังก็ได้มีแนวคิดที่จะตัดสิทธิการเบิกจ่ายยาบางชนิดของระบบสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งทางชมรมก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้โดยทำเรื่องหารือไปยังสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการสาธารณสุขของสภาล่าง ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี มีการพิจารณาผ่อนผันยกเลิกมาตรการที่ยังไม่จำเป็นต้องปฏิบัติออกไปก่อน และกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดมาตรการที่จะมีผลดีต่อข้าราชการ แต่ยังไม่ได้มีการสรุปผลออกมา

เนื่องจากลักษณะการทำงานของชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะกิจแล้วแต่วาระต่าง ๆ ดังนั้นข้าราชการและข้าราชการบำนาญจึงอาจจะยังไม่ทราบว่ามีชมรมนี้อยู่ อย่างไรก็ตามข้าราชการและข้าราชการบำนาญทุกคนก็จะได้รับผลจากการผลักดันในเรื่องต่าง ๆ ของทางชมรมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะกรรมการชมรมมีความเห็นร่วมกันว่าจะช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติในการดูแลสิทธิต่าง ๆ ของข้าราชการ เพราะหากข้าราชการมีขวัญและกำลังใจที่ดีก็จะสามารถปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ และประชนก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย

สำหรับข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญท่านใดอยากเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ สามารถค้นหาข้อมูลของชมรมได้ที่เวบไซต์ของชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ และหากมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการติดต่อชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ สามารถติดต่อได้ที่ 0 86666 5618 เพื่อที่ทางชมรมจะได้ประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จะให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป